Revitalizácia obce Dúbrava

Riešený problém

Obec Dúbrava na Spiši trpela zanášaním sedimentov z vodnej erózie, čo malo za následok zhoršenú hydrológiu drobných vodných tokov v katastri obce a potenciálne ohrozenie vodnej nádrže Ružin na rieke Hornád.   

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vylepšiť hydrológiu drobných vodných tokov v obci a zároveň vybudovať rybník, ktorý by slúžil ako súčasť komunitnej rekreačnej zóny a zatraktívnil prostredie pre miestnych obyvateľov. 

Realizácia

Obec Dúbrava zrealizovala systém ochrany vôd prostredníctvom viac ako 200 prírode blízkych vodozádržných opatrení. V závere realizácie bol vybudovaný aj rekreačno obecný rybník. Na projekte pracovalo 27 miestnych nezamestnaných ľudí. Celkové náklady dosiahli sumu 120 tisíc €.  

Výsledky

N

Ochrana pred povodňami a suchom

N

Podpora miestnej ekonomiky 

N

Ochrana nádrží pred zanášaním sedimentmi a odpadom 

N

Efektívne zlepšenie stavu hydrológie

N

Posilnenie ekologickej stability celej oblasti 

N

Vytvorený  nový rybník pre miestnych rybárov 

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme