Modrá škola

Riešený problém

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie poznatkov praxi. Školy nedisponujú areálmi, kde by mohla byť praktická výuka realizovaná. 

Riešenie

V roku 2012 preto vznikol nápad na nový koncept vzdelávania žiakov v spomenutých problematikách týkajúcich sa životného prostredia.  

Myšlienka sa pretavila do projektu s názvom Modrá škola, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby v každom okrese Slovenska bol priamo v areáli školy zrealizovaný projekt zadržiavania dažďovej vody z budov škôl. Spolu s ním sa do vzdelávacieho systému zaviedli prvky ochrany a obnovy vôd. 

Realizácia

Jeden z mnohých projektov bol zrealizovaný na Základnej škole v Šarišských Bohdanovciach. 

V areáli školy bol vytvorený systém zbierania dažďovej vody a jej recyklácie. Súčasťou projektu bola aj výstavba oddychových zón pre komfortnú edukáciu. Do učebných plánov sa  podarilo zahrnúť osnovy, ktorých cieľom je žiakom priblížiť využitie dažďovej vody, jej ochranu ako aj ďalšie poznatky z témy o ochrane životného prostredia. 

Výsledky

Vďaka zrealizovanému systému pre zber dažďovej vody majú žiaci základnej školy možnosť priamo v areáli pozorovať to o čom by sa inak dozvedali len v teoretickej rovine. 

Projektov Modrých škôl

Projekty Modrých škôl sa stali súčasťou inšpirácie pre inovatívne riešenia na problém v oblasti edukácie a podpore mladej generácie k aktívnemu prístupu ohľadom ochrany vôd a jej využitia. 

Žiaci po zavedení projektu nemajú problém odpovedať na otázky:

N

K čomu prispieva zadržiavanie vody

N

Ako chrániť a obnovovať vodné zdroje

N

Prečo to treba robiť a aké sú dopady na klímu

Boy holding paper with his project about water

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme