Košický vodný protokol

Riešený problém

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou. 

Vo februári 2005 schválil Košický parlament strategický dokument pre ochranu vôd v košickej sídelnej aglomerácii, ako prevenciu pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Cieľom protokolu bolo posilniť zadržiavanie dažďovej vody v urbánnej krajine. 

Riešenie

Hlavnou myšlienkou projektu bolo zadržať dažďovú vodu, a tým vytvoriť vhodné vlhkostné pomery pre optimálny rast novej vegetácie. Táto druhová rôznorodosť neskôr preberie funkciu zadržiavania dažďovej vody, ktorá by inak bez úžitku odtekala a ekosystém by ostával naďalej poškodený. Cieľom inovatívneho riešenia bolo postupné obnovenie vegetácie a jej druhovej rôznorodosti na danom území.

Realizácia

V novembri roku 2005 bol projekt pretavený do praxe. Na lokalite 3ha sa zrealizovali takzvané vrstevnicové zasekávacie pásy. Tieto pásy dokážu jednorazovo dažďovú vodu zadržiavať, jedná sa o približne 300 000 litrov vody. V prvých rokoch projektu sa pásy pravidelne napĺňali dažďovou vodou. Voda následne vsakovala a neskôr sa vyparovala.

Výsledky

N

Obnovenie vyschnutej pôdy

N

Zlepšenie lúčnej vegetácie

N

Obnovenie eróziou poškodených ekosystémov

N

Pestrosť a rozmanitosť

N

Ochranený tenisový komplex pred každoročným vytápaním

13

Rokov

60k m3

Zadržanej dažďovej vody

200k m3

Vyparenej vody počas letného dňa

Myšlienka zadržania dažďovej vody v danej lokalite naplnila svoj potenciál v plnej miere. 

Ďalšie realizované projekty

Rajasthan

Rajasthan

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok....

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme