Nová vodná paradigma

Ľudstvo aj jednotlivci čelia vážnym problémom v spojení s klimatickými zmenami a extrémnymi poveternostnými javmi. Majitelia pôd často bojujú s problémami, ako napríklad:

Časté povodne

.

Obdobie sucha

Zníženie úrody a príjmu

Čo tieto problémy zapríčiňuje?

Častou príčinou týchto javov je takzvaný malý vodný cyklus, respektíve narušená rovnováha v ňom.

Z územia, ktoré je problémami postihnuté, odteká dažďová voda, čo vedie k obmedzovaniu výparov a vsaku vody do pôdy.

To narúša citlivú rovnováhu v malom vodnom cykle.

Ako tieto problémy riešiť?

Nová vodná paradigma je revolučným prístupom k riešeniu týchto problémov. Navrhuje systématické zadržiavanie dažďovej vody v krajine a jej správne využitie.

Nová vodná paradigma ponúka:

Zlepšenie kvality pôdy pre poľnohospodárstvo

Rovnomernejšie rozloženie zrážok zabezpečí lepšie podmienky pre kvalitu pôdy.

Menšie riziko povodní alebo sucha

Zavedením novej vodnej paradigmy sa znížia extrémy poveternostných javov, ktoré ovplyvňujú výkyvy počasia ako povodne alebo sucho.

Stabilnejšie podmienky pre pestovanie

Obnovením malého vodného cyklu sa eliminuje nestabilita podmienok pre pestovanie plodín a zlepší sa aj starostlivosť o hospodárske subjekty

Zistite viac o novej vodnej paradigme a využite ju vo svoj prospech

Zadržiavanie dažďovej vody v krajinách sa stáva nevyhnutnou podmienkou pre globálnu stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj. Vodný cyklus je v súčasnosti naším partnerom, ktorého je potrebné chrániť a obnoviť pre blaho našej planéty a vášho biznisu.

Prečítajte si viac v odbornej publikácií o novej vodnej paradigme, ktorú vytvoril Michal Kravčík, zakladateľ Water Holistic, spolu s autormi J. Pokorný, J. Kohutiar, M. Kováč a E. Tóth.

Nová vodná paradigma bola preložená do 5 jazykov (angličtina, korejčina, farsi, taliančina, francúzština) a aktuálne sa prekladá do arabského, maďarského a poľského jazyka.

Chcem si prečítať publikáciu zadarmo

Novú vodnú paradigmu citovali: