Rajasthan

Riešený problém

Oblasť, v ktorej prevládajú marginalizované komunity, je dlhodobo poškodzovaná nesprávnym zaobchádzaním, suchom a nevedomosti o správnom manažmente s vodou, ktorej je v oblastiach nedostatok. Poľnohospodárska produktivita bola týmto dlhodobým ničením životného prostredia značne ohrozená, keďže tu dominuje chov dobytka, ktorý sa kvôli absencii zelených pasienkov nemal kde realizovať. Takýto tlak na poľnohospodársky sektor mal komplexné dôsledky: chudoba, ohrozenie potravinovej bezpečnosti, zaostávanie v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, migrácia. 

Cieľ projektu

Prinavrátiť zeleň, biodiverzitu a vhodné podmienky pre navrátenie a udržanie poľnohospodárskej produktivity. Riešenie sme nechceli len uplatniť, ale aj dlhodobo udržať, preto bolo zapojenie a edukácia domorodých komunít do projektu neodmysliteľnou súčasťou. Cieľom projektu bolo prinavrátiť pitnú vody, možnosť efektívneho pestovania a udržateľný rozvoj. 

Realizácia

Spolu s domorodými komunitami sme zaviedli zber dažďovej vody na území ako prevenciu proti suchu. Na pôde určenej pre pestovanie úrody sme napojili zavlažovacie zariadenie. Aktívne sme zapájali do projektu členov miestnej komunity.   

Výsledky

N

Celoročne dostupná pitná voda 

N

Opatrenia pomohli približne 900 rodinám a dokopy spolu až 6000 ľuďom 

N

Uskladnenie množstva vody na udržiavanie vlhkosti a dopĺňanie studní 

N

Vďaka vlhkosti je vytvorené vhodné prostredie pre stromy, rastliny a pestované potraviny 

N

Zavlažovacie zariadenia umožňujú pestovať na poliach dve úrody naraz 

N

Edukácia komunít v oblasti hospodárenia s vodou a jej efektívneho využitia, aby si zabezpečili udržateľné prostredie dlhodobo, aj po skončení projektu 

N

Implementácia zberu dažďovej vody pre udržateľný rozvoj   

Pred revitalizáciou

Po revitalizácii

Ďalšie realizované projekty

Al Baydha

Al Baydha

V oblasti Al Baydha v Saudskej Arábii sme pracovali na 90 akroch neúrodnej púštnej pôdy, ktorá trpela prívalovými povodňami. Tie mali za následok zníženú produktivitu pôdy, narušenie biodiverzity a...

Vodný les

Vodný les

V novembri roku 2014 sa Tatranským národným parkom prehnala veterná smršť. Nielen že zanechala významné materiálne škody, ale taktiež vyvrátila niekoľko hektárov lesa. Ekosystém ostal výrazne...

Modrá škola

Modrá škola

Na základných a stredných školách sú témy ako klimatická zmena, ochrana dostatku vody a zdravia či enviromentálna bezpečnosť vo vysokej miere diskutované. Deti však nemajú priestor na aplikovanie...

Košický vodný protokol

Košický vodný protokol

Pôda nevedela zadržiavať vodu, vplyvom čoho na území nerástla vegetácia, čo viedlo k zvýšenému riziku povodní. Dažďová voda bez úžitku odtekala a poškodzovala ekosystém intenzívnou eróziou.  Vo...

Hričovská vodná cesta

Hričovská vodná cesta

Obec Dolný Hričov je prepletaná mnohými povesťami a bohatou históriou, vďaka čomu disponuje potenciálom pre lokálny turizmus. Lesný ekosystém bol však výrazne zanedbaný, čo spôsobilo pokles...

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady

 S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných i zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej vody do potokov. Prispieva to nie len k zvyšovaniu povodňových rizík, ale aj vysušovaniu zemského...

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu a my sa vám ozveme